Behandeling van de begroting 2023

Afgelopen woensdag is de begroting voor 2023 besproken in de gemeenteraad. Belangrijkste uitkomst is dat de raad € 500.000 beschikbaar heeft gesteld om de kosten van de afvalstoffenheffing te verlagen. Dit is mogelijk omdat de komende najaarsrapportage waarschijnlijk, de raad moet het stuk nog ontvangen, een fors positief saldo laat zien. De lastenverlichting is een mooie samenwerking tussen de oppositie en coalitie.

Voor de VVD is het belangrijk dat er financieel degelijk beleid gevoerd wordt. Het financiële perspectief van de gemeente is vanaf 2026 hoogst onzeker. We moeten proberen te voorkomen dat we in de toekomst de OZB met dubbele cijfers moeten verhogen. Zoals een meerderheid van de raad dat in 2020 nodig achtte. Het Hogeland staat op de 3e plek van gemeenten met minst hoge lasten. Deze plek moeten we behouden of als het even kan zelfs verbeteren.

Het college heeft toegezegd dat er met spoed naar maatwerkoplossingen gekeken wordt om inwoners, ondernemers, dorpshuizen, verenigingen, jeugdsozen e.d. die door de energieprijzen in de problemen komen te helpen. Dit na een raadsbrede oproep. Ook hierin konden oppositie en coalitie elkaar vinden.

 De VVD is verder verheugd dat het “ingroeipad” voor de budgetten voor het onderhoud van wegen, civiel en gebouwen met een jaar verkort is. De basis komt sneller op orde. Volgens het college is het door onder andere personeelsgebrek lastig om meer geld “weggezet” te krijgen. Dus vandaar dat het geld in een aantal stappen op niveau gebracht wordt.

Als VVD hebben we ook onze zorgen over de dienstverlening ter sprake gebracht. We krijgen regelmatig klachten dat er laat of zelfs helemaal niet gereageerd wordt op vragen en opmerkingen van inwoners via de telefoon of via de mail. Volgens de portefeuillehouder wordt dit nauwkeurig gerapporteerd en gaat het in zijn totaliteit om indrukwekkende aantallen contactverzoeken. Het tweede terugbelverzoek wordt niet altijd goed afgehandeld en mensen moeten soms langer wachten dan het college lief is. Indien noodzakelijk worden organisatorische maatregelen getroffen.

Het groenonderhoud wordt in het eerste kwartaal 2023 geëvalueerd. Dit wachten wij als VVD met belangstelling af en we kijken dan wat nodig is

Bij dorpsbezoeken heeft de VVD al een aantal keren te horen gekregen dat er soms sprake is van verwaarlozing van tuinen. Dit straalt slecht af op de woonomgeving. Volgens de wethouder wordt hierover gesproken met de woningcorporaties. Hierbij wordt ook de leefbaarheid in de omgeving in het algemeen betrokken.

De woningbouwopgave is voor de VVD deze periode een prioriteit. We moeten echt de kansen pakken die er liggen. Er komt nu extra werkgelegenheid in de Eemshaven waarbij er uiteraard ook woonruimte nodig is voor het personeel. Het college geeft aan dat ze hierover ook in gesprek gaan met diverse partijen waaronder werkgevers. Ook wordt gekeken naar semipermanente oplossingen om snel te kunnen handelen. Er is volgens de wethouder geld voor beschikbaar.

Diverse fracties, waaronder de VVD, vroegen aandacht voor de beperkte personele capaciteit. Het college geeft aan dat er binnen de organisatie gekeken wordt wat er nodig is om het reguliere werk en de ambities te kunnen voldoen. Eind dit jaar wordt dit besproken met het bestuur. De burgemeester geeft aan dat het niet aan de cultuur van de organisatie ligt dat er veel vacatures zijn. Er wordt een arbeidsmarktcommunicatiespecialist aangesteld om personeel te werven.

Als laatste punt heeft de VVD aangegeven dat er bij een aantal kleinere dorpen niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de dorpsbudgetten. Een reden kan zijn dat er geen rechtspersoon is om dat aan te vragen. De wethouder gaf aan dat er een korte evaluatie komt van de regeling. Het niet aanwezig zijn van een vereniging of stichting moet geen belemmering zijn om geen gebruik te kunnen maken van het dorpsbudget. Daar moet een oplossing voor komen.