De VVD stelt vragen over de voortgang van het Jeugdsozenbeleid.

In november 2021 is door het toenmalige college een nieuw jeugdsozenbeleid gepresenteerd. Naar aanleiding van dit nieuwe beleid heeft de VVD contact gehad met diverse jeugdsozen in de gemeente. De jeugdsoosbesturen die de VVD sprak voelden zich niet gehoord en vreesden daarnaast dat het beleid slecht zou uitvallen voor de bestaanszekerheid van de sozen. Gelukkig zag het college in februari ook in dat het beleid aangepast moest worden en koos voor uitstel. De nieuwe coalitie heeft na de verkiezingen in maart definitief een streep gezet door de voorstellen.

Inmiddels is het oktober 2022 en hebben we als raad nog niets vernomen over een nieuw jeugsozenbeleid. Jeudsoosbesturen geven ondertussen aan dat ze graag mee willen denken, maar geen uitnodiging ontvangen voor een gesprek. Dit terwijl zij zeggen proactief contact te zoeken met de gemeente. Ondertussen is er ook nog steeds onzekerheid over de toekomst van jeugdsozen in Het Hogeland.

De VVD heeft daarom de volgende vragen: 

1.     Is het college al begonnen met het opstellen van een nieuw jeugdsozenbeleid? Zo ja, wat is de status? Zo nee, waarom is er nog geen begin gemaakt?

2.     Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is om direct belanghebbenden te betrekken bij nieuw beleid?

3.     Jeugdsozenbesturen hebben in juni per mail contact gezocht met de gemeente. Zij hebben aangegeven idee├źn te hebben over hoe het nieuwe beleid er in hun ogen uit kan gaan zien. Is dit bij u bekend? Zo ja, hoe gaat u hier invulling aan geven? Zo nee, gaat u alsnog contact met hen zoeken?

4.     Zoals bij de inleiding kort is beschreven is het proces om te komen tot een nieuw jeugdsozenbeleid vorig jaar niet goed verlopen. Kunt u aangeven wat u bij het opstellen van het nieuwe beleid anders gaat doen?

5.     Inmiddels is er al bijna een jaar lang onzekerheid over het jeugdsozenbeleid. Wat de VVD betreft is dit ongewenst en moet er nu snel duidelijkheid en een perspectief komen. Kunt u aangeven wanneer u die duidelijkheid en perspectief kan geven? Wanneer kunnen wij voorstellen over een nieuw jeugdsozenbeleid in de raad verwachten?