Algemene beschouwingen bij de kadernota

Voorzitter, voor mij persoonlijk toch wel een bijzonder moment om als nieuw raadslid namens de VVD de algemene beschouwingen te mogen doen. Algemene beschouwingen in onzekere tijden. De stikstofproblematiek, een asielcrisis, een oorlog binnen de Europese grenzen, een hoge inflatie. Om maar wat te noemen.

 

Inwoners merken dat het leven fors duurder wordt. Daar maken wij ons als lokale VVD grote zorgen over. Er zullen ongetwijfeld ook inwoners met middeninkomens en zelfs hogere inkomens in de problemen komen die normaal gesproken geen beroep doen op ondersteunende gemeentelijke diensten zoals schuldhulpverlening. Kunnen wij deze problematiek als gemeente ook voortijdig signaleren? Is het daarnaast een optie om hier extra aandacht voor te hebben in de gemeentelijke communicatie?

 

Wat betreft de gemeentefinanciën is er voor de komende jaren nog een aardig positief beeld te zien. Het accres in het gemeentefonds is fors hoger tot en met 2025. Vanaf 2026 lopen de tekorten echter hard op doordat de structurele inkomsten uit de algemene uitkering wel kunnen teruglopen tot zo’n 8 á 9 miljoen. Het voelt voor ons wat onnatuurlijk om hier op dit moment nog niet op in te spelen. We steunen dit echter wel gezien de grote onzekerheid over de politieke koers in Den Haag. Maar ook om deze forse terugval in inkomsten goed zichtbaar te maken bij de rijksoverheid en de provincie.

 

De eerdergenoemde onzekere tijden hebben ook gevolgen voor de lastendruk van de gemeente. Normaal gesproken zouden wij als VVD blij zijn met enkel een correctie op de inflatie als verhoging van de gemeentelijke belastingen. Met de huidige dubbele inflatiecijfers loopt dit voor de VVD te hoog op. Zo’n forse lastenstijging kunnen wij wat de VVD betreft niet doorberekenen aan onze inwoners, ondernemers en andere belastingbetalers. Hoe kijken de andere fracties en het college hier tegenaan?

 

Als VVD pleiten wij er al jaren voor dat de basistaken op orde moeten zijn. In dat licht zijn wij blij dat er nu eindelijk structureel geld vrijgemaakt wordt voor infrastructuur en gebouwen. Al is er wel sprake van een zogenaamd “ingroeipad”. Daarnaast wordt er afhankelijk van het resultaat incidenteel geld vrijgemaakt om achterstallig onderhoud uit te voeren. Gezien de schaarste in middelen, personeel en materiaal voor ons een acceptabele oplossing.


Vorig jaar hebben wij als VVD een buurtonderzoek gehouden. De, volgens de respondenten, slechte staat van het groenonderhoud kwam als grootste ergernis uit het onderzoek. Het voorstel om structurele middelen hiervoor in de begroting op te nemen kunnen wij dan ook steunen. Daarnaast vragen wij het college om zelf ook kritisch te kijken naar de huidige staat van het groenonderhoud. Is er te weinig geld om dit goed te doen of is het verwachtingspatroon te hoog op basis van het vastgestelde beleid?

 

Het college ziet mogelijkheden om wat woningbouw betreft een versnelling te starten. Dit is ook nodig gezien de problematische krapte op de woningmarkt. Hierbij kunnen creatieve oplossingen ook uitkomst bieden, zoals het splitsen van woningen of modulair bouwen. Bij dorpsbezoeken horen wij regelmatig dat er behoefte is aan woningbouw in Het Hogeland. Communicatie over de mogelijkheden in de diverse dorpen kan veel vragen wegnemen en dorpen perspectief geven. In Roodeschool ligt bijvoorbeeld het terrein van de voormalige PMF-fabriek al langere tijd klaar om ontwikkeld te worden. Wanneer kunnen hier concrete stappen gezet worden?

 

We zien in de kadernota dat het college de taakstelling op de verbonden partijen af wil ramen. Er zijn nu in alle gemeenten nieuwe college’s aangetreden met soms ook een andere politieke samenstelling. Ook worden andere gemeenten geconfronteerd met een uitdagend financieel perspectief. Is het met die wetenschap niet voorbarig om te stellen dat deze taakstelling niet haalbaar is?

 

Voorzitter, ik rond af. Het is helaas niet mogelijk om in 6 minuten spreektijd een complete beschouwing te geven van alle belangrijke zaken die op dit moment spelen. We hebben gepoogd om een aantal punten aan te reiken. We danken de ambtelijke organisatie en het college voor hun inzet bij de kadernota. Als VVD kijken wij uit naar de samenwerking met alle fracties en het college om er de komende tijd gezamenlijk wat moois van te maken. Dank u wel.