VVD: Zorgen verzilting landbouwgronden Waddenagenda 2050

Op 26 februari stelde de fractie  van de VVD het baggeren van de vaargeul naar Lauwersoog aan de orde in relatie tot de Agenda voor het Waddengebied 2050. De VVD gaf toen aan dat dit nog onvoldoende opgenomen was. Gelukkig deelde de verantwoordelijk portefeuillehouder deze mening. Het college is hier vervolgens mee aan de slag gegaan en heeft dit opgenomen in het voorliggende voorstel. Voorzitter, u kunt zich voorstellen dat onze fractie hier content mee is.

Er is nog een ander punt dat wij graag zouden willen inbrengen. En dat is ook door de inspreker al benoemd.

In hoofdstuk 4.4. van de Ontwerp Agenda voor het Waddengebied wordt er ingegaan op de klimaatverandering. Wij weten allemaal dat de stijging van de zeespiegel zorgt voor aanpassing aan onze dijken. Deze zullen de komende jaren dan ook verhoogt moeten worden. Maar de aanpassing van deze dijken zet ook de deur open voor nieuwe experimenten. Zo begrijpen wij dat het mogelijk wordt om meer zoutwater binnen te laten. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond en LTO hebben hun zorgen hierover al eerder geuit. De VVD vindt het niet wenselijk dat onze akkerbouwers te maken zouden krijgen met een nog snellere verzilting. In onze ogen zou de reeds ontstane verzilting als gevolg van de zeespiegelstijging niet nog extra bevordert moeten worden door deze mogelijkheden. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Wat heeft zij gedaan om hier specifiek aandacht voor te vragen? Ziet het college nog mogelijkheden dit nog op te nemen in de Ontwerp Agenda dan wel in het voorliggend raadsbesluit?

Als laatste punt voorzitter wordt in hoofdstuk 4.5 en 4.6 ingegaan op de energietransitie en de leefbaarheid in het Waddengebied. En in hoofdstuk 4.2 op het landschap en het cultureel erfgoed. De energietransitie zorgt er voor dat er op grote schaal windparken gerealiseerd worden op de Noordzee. Hierdoor worden de visgronden voor vissers steeds verder ingeperkt. Met als gevolg dat de gebieden waar nog wel gevist mag worden, steeds drukker worden. Jonge vissers die flink hebben geïnvesteerd en uit families komen die vaak al generaties lang visser zijn, zien hun toekomst steeds moeilijker worden. De garnalenvissers horen bij Lauwersoog en bij de Wadden en dus ook bij Het Hogeland. De VVD zou het jammer vinden als we over een paar jaar niet meer kunnen genieten van de garnalenkotters op Lauwersoog. En dan met name ook de foto’s van Dirk Sloot, Sander Meijer of onze eigen collega Kor Berghuis. Dus wordt het niet eens tijd dat onze garnalenvissers gewoon immaterieel erfgoed worden? Naast de riviervisserij en het Wadlopen zou wat ons betreft de garnalenvisserij op de Wadden een mooie toevoeging zijn. Wellicht kan de portefeuillehouder, met ook toerisme onder zijn hoede, hier wat mee?