VVD: veiligheid belangrijkste op Kortsluiting

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2019 heeft de VVD fractie gevraagd of het college nog eens kritisch wil kijken naar de plannen voor de Kortsluiting in Winsum. Een grote groep inwoners van de wijken De Brake en De Bloemenbuurt voelde zich onvoldoende gehoord tijdens het proces om tot een breed gedragen ontsluiting te komen. Ook hebben wij toen gezegd dat als er nog geen weg ligt en er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld, er wat de VVD betreft dus nog voldoende ruimte is om aanpassingen te doen. 

Deze weg is wellicht wel de meest besproken weg van Het Hogeland. Iedereen vindt er wat van en dat is ook goed te zien aan de grote hoeveelheid zienswijzen die zijn ingediend en het aantal insprekers vandaag. De VVD-fractie wil dan ook graag haar dank uitspreken aan iedereen die hier moeite voor heeft gedaan. Als gemeente willen wij ruimte geven aan onze inwoners en staan wij open voor de bezwaren, suggesties, wensen en steunbetuigingen die door inwoners en omwonenden zijn aangedragen.

De VVD-fractie heeft een aantal vragen gesteld.


(Proces)

Allereerst over het proces. In de afgelopen maanden heeft de VVD-fractie, aan de hand van verschillende gesprekken met omwonenden, het beeld gekregen dat het proces tot nu toe, op zijn zachts gezegd niet soepel verlopen is. Zoals ook eerder al aangegeven, omwonenden voelen zich onvoldoende gehoord. Hoe kijkt het college naar het verloop van het proces? Welke lering trekt zij hieruit? En wat neemt zij mee naar het vervolg van het proces en andere toekomstige projecten? Wil het college hierop reflecteren?


(Veiligheid)

Als tweede punt, de veiligheid. Voor onze fractie is de veiligheid op deze weg van groot belang. Met name de veiligheid voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers. Hoe gaat het college de veiligheid voor deze groep garanderen? 


(geluid en snelheid)

Als laatste punt, het geluid en de snelheid. Waarbij de snelheid ook sterk samenhangt met de veiligheid op de beoogde weg. In de zienswijzenota kunnen wij lezen dat het college nog in gesprek is met de belangengroep om te kijken naar, met een mooi ambtelijk woord, flankerende maatregelen. Zo zijn de toepassing van een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en het toepassen van stil asfalt onderwerpen van gesprek. Ook valt te lezen dat deze onderwerpen los staan van de vaststelling van het bestemmingsplan. Juridisch gezien, zal dat allemaal prima kloppen, maar is het college dan ook bereid om ruimte te geven aan de wens van deze inwoners? En kan zij toezeggen dat aan de wens van de inwoners voldaan gaat worden?

Het college heeft in een reactie aangegeven lering te trekken uit het proces dat is gevoerd. Daarnaast gaan ze in gesprek met omwonende om te kijken naar de wens om tot een 50 km-zone te komen.