VVD: Kaders begraafplaatsenbeleid, let op de kosten

Namens de fractie van de VVD heeft fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard een aantal vragen aan het college gesteld over het te formuleren begraafbeleid.. 

Allereerst een vraag over de capaciteit. Met name over de capaciteit voor urnen. Uit het staatje van de beschikbare capaciteit blijkt dat er ongeveer 10% beschikbaar is voor urnen. Hoe verhoudt zicht dit tot de trend dat 2/3 van de mensen tegenwoordig kiest voor een crematie? En mogen wij kader 10.3 lezen als een mogelijkheid om invulling te geven aan deze trend? Het college geeft aan dat er op dit moment voldoende capaciteit is. Mocht het nodig zijn, dan is uitbreiding hiervan mogelijk en zal er gekeken worden waar dat mogelijk en wenselijk is.

Daarnaast nog een vraag over de mogelijkheden voor een plechtigheid. Bij begraven is dit van maandag tot en met zaterdag mogelijk. Bij een urnbijzetting of verstrooiing is dit alleen van maandag tot en met vrijdag mogelijk. Kan het college aangeven waarom hiervoor gekozen is? Voor de VVD zou de keuze voor een type-uitvaart geen beperking mogen hebben op de keuze van de dag van de plechtigheid. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Het college is het hiermee eens en doet de toezegging dit aan te passen in het voorstel.

En als laatste, de kosten. Wat de VVD betreft moet begraven kostendekkend zijn. Wel vinden wij het in dit stadium lastig om te bepalen wat dat precies inhoudt. Zo lezen wij de verschillende tarieven die gehanteerd worden in onze omliggende gemeenten. Deze kosten lopen uiteen van globaal € 1200,- tot € 4500,-. Heeft het college inzicht in de opbouw van deze tarieven? En kan zij daar meer inzicht in geven? Ook op dit punt komt het college de VVD tegemoet en zegt bij de uitwerking een aantal opties uit te werken met inzicht in de kostenstructuur.

In de raadsvergadering van 30 oktober wordt er een definitief besluit genomen over de kader van het begraafbeleid. De VVD zal op basis van de beantwoording voor stemmen.